WELKOM BIJ LUSTRUM IN AZIË

ALGEMENE VOORWAARDEN

LAATSTE VERSIE: 29 MEI 2024

ALGEMENE VOORWAARDEN

Lustrum in Azië B.V. bestaat uit meerdere handelsnamen, namelijk: 

 • lustruminazie.nl
 • lustrumreissrilanka.nl
 • lustrumreisbali.nl
 • lustrumreisindonesie.nl
 • lustrumreisvietnam.nl
 • lustrumreisthailand.nl
 • jouwlustrumreis.nl 

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisdiensten aangeboden aan reizigers door bovenstaande handelsnamen en handelen allemaal conform de maatstaven van Lustrum in Azië B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd: 

 1. Reisorganisator: Lustrum in Azië B.V. is de reisorganisator in de zin van de Nederlandse wet en houdt kantoor aan de Thomsonlaan 71B te (2565HZ) Den Haag. Lustrum in Azië B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 83435549 zijnde reisorganisator.
 2. Reiziger: wederpartij van de reisorganisator én degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard. 
 3. Aanvrager: de persoon die namens zichzelf en/of ten behoeve van één of meerdere reizigers een reisvoorstel aanvraagt bij Lustrum in Azië B.V. 
 4. Hoofdboeker: de reiziger die zelfstandig of namens (mede)reizigers een reisovereenkomst d.m.v. een lustrumreisbevestiging met de reisorganisator aanvaardt. De minimale leeftijd van de hoofdboeker dient 18 jaar te zijn. 
 5. Reizen: hetgeen gespecificeerd in de reisovereenkomst zoals beschreven onder hetgeen bepaald in artikel 3 in deze algemene voorwaarden. 
 6. Reisovereenkomst: de overeenkomst tussen de aanvrager en de reisorganisator waarbij de reisorganisator zich jegens de aanvrager verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis en waarbij de aanvrager zich verbindt tot betaling van de reissom namens alle reizigers, een en ander onder de voorwaarden zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
 7. Partijen: de reisorganisator en reiziger tezamen. 

Kantooruren/werkdagen: maandag tot en met vrijdag van 09:00 uur tot 17:00 uur, uitgezonderd erkende feestdagen. Met dagen wordt maandag tot en met zondag bedoeld.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reisvoorstellen, lustrumreisbevestigingen en reisovereenkomsten van de reisorganisator.
 2. Op alle reisvoorstellen, lustrumreisbevestigingen en reisovereenkomsten is de privacyverklaring van toepassing. Deze verklaring is op de website te vinden.
 3. Op alle reisovereenkomsten zijn de voorwaarden van de garantieregeling van Stichting Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators, gevestigd te Amsterdam, Johan van Hasseltweg 112 (1022 WZ), mede van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.ggto.nl of via deze link.
 4. Afwijkende en aanvullende voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen in de reisovereenkomst.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen de reisovereenkomst, deze voorwaarden en de GGTO-voorwaarden, prevaleert eerst de reisovereenkomst, vervolgens deze voorwaarden en als laatste de GGTO-voorwaarden.
 6. Lustrum in Azië B.V. is aangesloten bij het Calamiteitenfonds. De garantieregeling van het Calamiteitenfonds is van toepassing op alle reisovereenkomsten. Hiervoor wordt door het Calamiteitenfonds een bijdrage gevraagd van €2,50 per 9 reizigers per boeking. 

 

Artikel 3: Aanvraag en reisvoorstel

 1. Een aanvrager kan geheel vrijblijvend een reisvoorstel opvragen.
 2. Het reisvoorstel dat verstuurd is door de reisorganisator naar de aanvrager c.q. hoofdboeker is 14 dagen, tenzij anders aangegeven, geldig. Na deze periode vervalt het reisvoorstel en zal een nieuw reisvoorstel aangevraagd moeten worden.
 3. Een reisvoorstel wordt vrijblijvend verstrekt door de reisorganisator en kan vóór totstandkoming van de reisovereenkomst te allen tijde door beide partijen op verzoek worden gewijzigd of geweigerd.
 4. Een aangeboden reisvoorstel omvat de diensten en voorzieningen die uitdrukkelijk zijn omschreven door de reisorganisator. De inhoud van het reisvoorstel wordt uitsluitend bepaald aan de hand van de door of namens de reisorganisator verstrekte informatie. Informatie in publicaties van lokale partners of derden  zijn geen onderdeel van het reisvoorstel, ongeacht of er een link naar is opgenomen in het reisvoorstel. De vermelde reisduur staat aangegeven in hele dagen, waarbij de dag van vertrek en aankomst als hele dagen worden geteld.

 

Artikel 4: Totstandkoming en inhoud reisovereenkomst

 1. Een overeenkomst in de zin van de wet komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In dit geval komt een overeenkomst tot stand als de door de reisorganisator verstrekte lustrumreisbevestiging door de aanvrager c.q. hoofdboeker wordt geaccepteerd door middel van ondertekening van de hoofdboeker of door het voldoen van de aanbetaling. Indien een aanbetaling niet van toepassing is, dan geldt iedere andere betaling.  Daarmee gaat de hoofdboeker eveneens akkoord met deze algemene voorwaarden.
 2. Bij de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de aanvrager c.q. hoofdboeker een (aanbetalings)factuur en dient de betaling binnen de gestelde termijn zoals genoemd in de lustrumreisbevestiging te worden voldaan.
 3. Kennelijke fouten in het definitieve reisvoorstel onderdeel van de reisovereenkomst binden de reisorganisator niet. Dit betreft het aanbod van een prijs, de inhoud van de aangeboden dienst of andere informatie waarvan de hoofdboeker, gelet op alle omstandigheden, er redelijkerwijze niet vanuit mocht gaan dat de reisorganisator heeft bedoeld dit te verklaren. Indien er reden is tot twijfel aan de juistheid van de prijs of informatie dient de hoofdboeker navraag te doen.
 4. Een overeenkomst van de reis is definitief. De hoofdboeker heeft geen recht om de reisovereenkomst te herroepen. Indien hij/zij dit wel doet, zullen er annuleringskosten in rekening gebracht worden conform artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 5. De reisorganisator kan zonder opgaaf van redenen uiterlijk 10 werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst deze herroepen. Herroeping wegens fouten in de reissomberekening is door de reisorganisatie toegestaan.
 6. De reiziger die namens of ten behoeve van een of meer andere reizigers een reisovereenkomst aangaat, c.q. de hoofdboeker, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de reiziger(s) die daaruit voortvloeien. Alle communicatie en betalingsverkeer verloopt uitsluitend tussen de reisorganisator en de hoofdboeker. De bevestiging, de factuur, de reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de hoofdboeker. Hij/zij is verplicht – met toestemming van die persoon – relevante persoonlijke omstandigheden van andere reizigers die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de reisovereenkomst bij de aanmelding kenbaar te maken. De hoofdboeker is verplicht de andere reizigers deze algemene voorwaarden en andere relevante communicatie te verstrekken.

 

Artikel 5: Betaling

 1. Bij totstandkoming van de reisovereenkomst dient de hoofdboeker binnen 7 dagen na factuurdatum een aanbetaling van 40% van het landarrangement en 100% van de vliegtickets (indien inbegrepen in het reisvoorstel) aan de reisorganisator te voldoen. Het resterende bedrag van het landarrangement moet uiterlijk 12 weken (tenzij anders specifiek en schriftelijk aangegeven door de reisorganisator) voorafgaand aan de eerste reisdag op de rekening van de reisorganisator staan.
 2. In afwijking op artikel 5 lid 1 van deze algemene voorwaarden geldt voor reizen die binnen 8 weken voor vertrek tot stand zijn gekomen, dat de volledige reissom binnen 7 dagen na factuurdatum betaald moeten worden aan de reisorganisator.
 3. Betaling dient te geschieden door de verschuldigde bedragen binnen de daarvoor gestelde termijn over te maken op de bankrekening van de reisorganisator ten name van Lustrum in Azië B.V. onder vermelding van het factuurnummer.
 4. Bij niet of niet tijdige betaling is de hoofdboeker in verzuim, waarbij een ingebrekestelling niet is vereist. De reisorganisator is bij niet of niet tijdige betaling gerechtigd om, zonder opgaaf van redenen, de reisovereenkomst te ontbinden. De hoofdboeker is op dat moment alsnog verplicht de gehele reissom, annuleringskosten en een rentebedrag van 3% van de gehele reissom aan de reisorganisator te betalen op grond van artikel 5 lid 2 van deze algemene voorwaarden.
 5. In afwijking van voorgaande leden moet het volledige bedrag bij eventueel geboekte (binnenlandse) vluchten in zijn geheel binnen 7 dagen na factuurdatum zijn voldaan aan de reisorganisator. Dit betreft een fatale termijn. Op het moment dat hier niet aan voldaan wordt, is de hoofdboeker het eventuele prijsverschil in vluchtprijzen aan de reisorganisator verschuldigd, alsmede een rentebedrag van 3% van de gehele reissom van vluchten. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de door de luchtvaartmaatschappijen gehanteerde regels op een vliegticket.
 6. De hoofdboeker is gehouden tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien de hoofdboeker vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, aanvangende de dag nadat de aanmaning is ontvangen onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de exacte incassokosten die wordt gevorderd.
 7. Indien de hoofdboeker in verzuim is, kan de reisorganisator het toezenden van de reisbescheiden zonder nadere aankondiging opschorten tot de volledige betaling is ontvangen. Indien betaling ook na aanmaning na 8 weken uitblijft of indien niet voor aanvang van de reis is betaald, heeft de reisorganisator het recht de reis te annuleren zonder opgaaf van reden. De verplichting tot betaling blijft bestaan. Het bepaalde in dit lid laat andere rechten van de reisorganisator onverlet.
 8. Eventuele onvoorziene (extra) uitgaven tijdens de reis worden alleen na overleg met de hoofdboeker gedaan en in rekening gebracht door de reisorganisator.

 

Artikel 6: Vluchten

 1. Intercontinentale vliegtickets vormen in de regel geen onderdeel van de reisovereenkomst tussen de hoofdboeker en de reisorganisator. De reisorganisator verwijst de hoofdboeker door naar een externe partij, die het contact en de verdere afhandeling en betaling wat betreft de intercontinentale vliegtickets geheel zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid met de hoofdboeker op zich neemt. De externe partij hanteert haar eigen voorwaarden. De reisorganisator is niet verantwoordelijk en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de voorwaarden van de externe partner.
 2. In afwijking van hetgeen genoemd in artikel 6 lid 1, kan in specifieke gevallen de reisorganisator ervoor kiezen wel zelfstandig vliegtickets voor de hoofdboeker te kopen. De reisorganisator maakt dit schriftelijk kenbaar aan de hoofdboeker. Onder zelfstandig wordt verstaan dat de betaling van de vliegtickets wordt gedaan aan de reisorganisator. Indien vluchten onderdeel uitmaken van de reisovereenkomst en betaling verloopt via de reisorganisator, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Indien de reizigers op eigen gelegenheid individuele of groepstickets aanschaffen, of vliegtickets via een externe partij boeken, zijn de reizigers zelf verantwoordelijk dat ze voor aanvang van het landarrangement ter plaatse zijn. Ook zullen zij zelf vervoer van de luchthaven naar de accommodatie moeten regelen, tenzij hier schriftelijk afspraken over zijn gemaakt tussen de hoofdboeker en de reisorganisator. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor eventuele schade of aanvullende kosten ten gevolge van de zelf geboekte vliegtickets.
 4. De reisduur kan veranderen als gevolg van onder meer wijzigingen in dienstregelingen en vluchtschema’s van de luchtvaartmaatschappijen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eventuele vertragingen of andere wijzigingen door de luchtvaartmaatschappij.
 5. Indien de reisorganisator vluchten heeft geboekt, kunnen verkeerd doorgegeven gegevens zoals paspoort gegevens betekenen dat de vlucht niet doorgaat. Extra kosten die hieruit voortvloeien, bijvoorbeeld door een wijziging van het ticket of vervangend vervoer, zijn geheel voor rekening van de hoofdboeker.
 6. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

 

Artikel 7: Reisdocumenten, verzekeringen, visa en vaccinaties

 1. De hoofdboeker heeft de verplichting en is verantwoordelijk om bij de reisorganisator te controleren en verifiëren welke documenten en visa zij nodig hebben voor de reis.
 2. De reiziger dient gedurende de gehele lustrumreis te beschikken over de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten, zoals een paspoort, visa, vaccinatiebewijzen, etc. Gelet op het grote belang hiervan, dient de hoofdboeker de door de reisorganisator verstrekte algemene informatie hierover, bij de betreffende instanties en instellingen op toepasselijkheid, volledigheid en actualiteit te controleren. Wanneer het hiervoor gestelde door de hoofdboeker niet wordt nageleefd en een reiziger daardoor zijn reis niet of niet geheel kan maken, dan komen de kosten met alle daaraan verbonden gevolgen uitsluitend voor rekening van de hoofdboeker.
 3. De reiziger dient vóór de boeking van de reis te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum. Indien de reiziger de reis niet of niet geheel kan maken wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de daaruit voortvloeiende kosten geheel voor rekening van de hoofdboeker. Voor de volledigheid: het paspoort waarmee de reis wordt gemaakt, dient in ieder geval minimaal zes (6) maanden geldig te zijn na terugkomst in Nederland.
 4. De reizigers dienen bij vertrek een reisverzekering te hebben afgesloten waarbij tenminste dokterskosten, repatriëringskosten en begrafeniskosten zijn gedekt. Indien de reizigers een extreme sport of activiteit ondernemen, moet dit ook worden gedekt door de reisverzekering. De reisorganisator is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor het nalaten van deze verplichting door één of meerdere reizigers.
 5. De reiziger is zelf verantwoordelijk om voorafgaand aan de reis, indien noodzakelijk, zichzelf te laten vaccineren.
 6. De reisorganisator stelt de nodige reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor vertrek ter beschikking van de hoofdboeker. Dit op voorwaarde dat alle verplichte betalingen zijn voldaan. De hoofdboeker wordt verzocht de reisbescheiden bij ontvangst onverwijld te controleren op eventuele fouten, zodat er nog een herstel plaats kan vinden.

 

Artikel 8: Wijzigen of annulering door de hoofdboeker

 1. De aangegane reisovereenkomst kan na bevestiging in beginsel niet gewijzigd of geannuleerd worden. Indien de reizigers de aangegane reisovereenkomst toch willen laten wijzigen, dan kan hierdoor door de hoofdboeker een schriftelijk verzoek worden gedaan. De reisorganisator doet zijn uiterste best om de wijzigingen door te voeren. Hier kunnen eventuele kosten aan verbonden zijn. Deze kosten worden gefactureerd aan de hoofdboeker. 
 2. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen. Bijvoorbeeld bij (binnenlandse) vliegtickets kan een afwijkende annuleringsregeling gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden worden voor of bij het tot stand komen van de reisovereenkomst aan de reiziger kenbaar gemaakt. 
 3. Een verzoek tot wijziging van de vertrekdatum vormt geen wijziging, maar een annulering.
 4. Annuleringen of wijzigingen welke buiten kantooruren worden ontvangen, worden geacht te zijn ontvangen op de eerstvolgende werkdag. Annuleringen of wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden gedaan. 
 5. Indien er een vlucht bij de lustrumreis is inbegrepen conform artikel 6 lid 2, dan zijn bij annulering door de hoofdboeker de volledige kosten van de vliegtickets (100%) verschuldigd aan de reisorganisator. 
 6. Indien de hoofdboeker een schriftelijk verzoek tot annulering van het landarrangement doet bij de reisorganisator, dan zijn de volgende bedragen verschuldigd: A: tot en met 12 weken vóór de dag van vertrek: de volledige aanbetaling (40% van het landarrangement). B: binnen 12 weken vóór de dag van vertrek: de volledige reissom (100% van het landarrangement).
 7. De hoofdboeker is bij het annuleren van de reis te allen tijde wettelijke rente van 3% van  de gehele reissom, de zogeheten annuleringskosten, verschuldigd.
 8. In sommige gevallen kan het annuleren van één of meer reizigers van de groep er toe leiden dat de kosten per persoon van de resterende reizigers toenemen. Indien dit het geval is, heeft de reisorganisator het recht de reissom voor de overblijvende reizigers te verhogen. Indien de hoofdboeker deze verhoging afwijst, geldt deze afwijzing als annulering van de overeenkomst per het moment dat de mededeling van de afwijzing de reisorganisator bereikt met inachtneming van artikel 8 lid 5 en artikel 8 lid 6 van deze algemene voorwaarden.
 9. Een reiziger kan de lustrumreis overdragen aan een andere persoon die voldoet aan alle aan de lustrumreis verbonden voorwaarden. De reiziger verzoekt schriftelijk de reisorganisator uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de lustrumreis, althans met inachtneming van een redelijke termijn waarbinnen de nodige handelingen kunnen worden verricht, om de persoon in de plaats te stellen. Overdracht is slechts mogelijk voor zover de voorwaarden van de betrokken partners dit toelaten. Indien vliegtickets onderdeel zijn van de lustrumreis is overdracht van de vliegtickets in de regel niet mogelijk. Overdracht van de volledige reis is dan in de regel slechts mogelijk indien – op kosten van de reiziger – een nieuw vliegticket wordt geboekt.
 10. De reiziger en degene die de lustrumreis overneemt, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het nog verschuldigde bedrag, administratiekosten (€ 75 per indeplaatsstelling) en voor eventuele bijkomende vergoedingen, toeslagen en andere kosten die voortvloeien uit de indeplaatsstelling, waaronder wijzigingskosten. 

 

Artikel 9: Wijzigen van de lustrumreis door de reisorganisator

 1. De reisorganisator mag de reisovereenkomst op een wezenlijk punt eenzijdig voor aanvang van de lustrumreis wijzigen. De hoofdboeker wordt hier schriftelijk en op duidelijke wijze van op de hoogte gesteld. Wezenlijke wijzigingspunten worden beoordeeld aan de hand van de volgende voornaamste kenmerken van de reis zoals beschreven in art. 7:502 lid 1 t/m 8h BW: De reisbestemming, de route en de verblijfsperioden; De vervoermiddelen, de plaatsen, data, tijdstippen van vertrek en terugkeer, de duur en plaats van tussenstops en aansluitingen; De ligging, de voornaamste kenmerken en de toeristische categorie van de accommodatie volgens de regels van het land van bestemming; De maaltijden en de verstrekking daarvan; Bezoeken, excursies of andere diensten die zijn inbegrepen in de totale reissom; De samenstelling van het reisgezelschap; Andere bij boeking vermelde bijzondere omstandigheden.
 2. Als de (prijs)kwaliteit verhouding van de reisdiensten zoals overeengekomen in de reisovereenkomst wordt aangetast op de kenmerken en essentiële informatie zoals beschreven in art. 7:502 lid 1 t/m 8h BW dan zal de reisorganisator een beter of gelijkwaardig alternatief of een prijsverlaging moeten voorstellen.
 3. De reisorganisator mag de reisovereenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens de reiziger onverwijld meegedeelde gewichtige omstandigheden.
 4. Indien noodzakelijk kan de reisorganisator de voornaamste kenmerken van de reisovereenkomst voor aanvang van de lustrumreis ingrijpend wijzigen. Hieronder valt eveneens het aanbieden van een alternatieve lustrumreis die indien redelijkerwijs mogelijk van minimaal gelijke kwaliteit is. De hoofdboeker kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten zoals genoemd in artikel 8 lid 7 van deze voorwaarden.
 5. Indien de reisorganisator niet of niet met een redelijke inspanning kan voldoen aan een vooraf schriftelijk overeengekomen bijzondere wens van de hoofdboeker of één van de reizigers dan kan de reisorganisator de lustrumreis op dit onderdeel wijzigen. De hoofdboeker kan in dat geval de wijziging aanvaarden of de reisovereenkomst beëindigen zonder betaling van annuleringskosten.
 6. Bij ingrijpende wijzigingen stelt de reisorganisator de hoofdboeker een termijn van 7 dagen waarbinnen de hoofdboeker aan de reisorganisator schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de reisovereenkomst beëindigt. Indien de reis binnen 7 dagen aanvangt, dan geldt een maximum termijn van 24 uren voor beëindiging. Wordt de reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, dan geldt de wijziging als aanvaard en vervalt het recht op kosteloze beëindiging. 

 

Artikel 10: Annuleren van de lustrumreis door de reisorganisator

 1. De reisorganisator heeft het recht de reisovereenkomst per direct te ontbinden indien sprake is van omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 2. Indien de in lid 1 genoemde omstandigheden aan de reiziger kunnen worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger c.q. hoofdboeker.
 3. De reisorganisator kan de reisovereenkomst vóór aanvang van de reis annuleren en de hoofdboeker alle voor de lustrumreis betaalde bedragen terugbetalen zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn: ingeval het aantal aanmeldingen kleiner is dan het in de reisovereenkomst vermelde minimumaantal en de hoofdboeker van de opzegging in kennis wordt gesteld uiterlijk: 20 dagen voor aanvang van de lustrumreis bij een reis van 6 dagen of meer; 7 dagen voor aanvang van de lustrumreis bij een reis van 2 tot 6 dagen; 48 uur voor aanvang van de lustrumreis bij een reis van minder dan 2 dagen. Ingeval van overmacht, waaronder wordt verstaan onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 4. In de bovenstaande gevallen betaalt de reisorganisator reeds ontvangen bedragen onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen terug. Niet vergoed worden kosten die door de reizigers zijn gemaakt voor diensten die buiten de reisovereenkomst vallen zoals vaccinaties, visa, aanschaf materiaal, verzekeringen en indien niet bij de lustrumreis inbegrepen de vliegreis, tickets, accommodatie, e.d.
 5. Ingeval de hoofdboeker of één van de reizigers niet voldoet aan vooraf gestelde deelname-eisen of indien door of namens de hoofdboeker onjuiste of onvolledige informatie over ervaring, vaardigheden, lichamelijke of geestelijke gesteldheid of andere relevante onderwerpen wordt opgegeven, heeft de reisorganisator het recht de reisovereenkomst te beëindigen. Dit laat andere rechten van de reisorganisator onverlet.

 

Artikel 11: Wijzigen of annuleren bij een negatief reisadvies

 1. Het reisadvies voor een bestemming wordt bepaald aan de hand van een eventuele dekkingsbeperking door het Calamiteitenfonds voor de betreffende bestemming en/of het reisadvies afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De reisadviezen afgegeven door een derde partij zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn niet bindend, maar deze adviezen worden wel in overweging genomen door de reisorganisator. De reisorganisator behoudt zich het recht om het advies van derden niet op te volgen indien de reis veilig en verantwoord uitgevoerd kan worden. Hierbij worden de lokale adviezen ter plaatse ter overweging meegenomen.
 2. Onder een negatief reisadvies wordt code rood en oranje verstaan en/of een dekkingsbeperking door het door het Calamiteitenfonds.
 3. Indien de hoofdboeker de lustrumreis annuleert wegens een reisadvies van derden zoals bijvoorbeeld het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dan gelden de annuleringsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8 van deze algemene voorwaarden.
 4. De reisorganisator behoudt te allen tijde het recht om een vergelijkbare reis of een alternatieve reisperiode aan te bieden indien een lustrumreis niet kan plaatsvinden wegens een onveilige situatie. Hierbij worden de lokale adviezen ter plaatse ter overweging meegenomen.
 5. Indien de reisorganisator genoodzaakt is om de reis te annuleren wegens een onveilige situatie, dan wordt er geen schadevergoeding uitbetaald aan de hoofdboeker conform artikel 10 lid 3 en 4 van deze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 12: Prijswijzigingen

 1. Helaas kan het voorkomen dat er prijswijzigingen plaatsvinden. Hierbij kun je denken aan wijzigende wisselkoersen, visumkosten, belastingen, exponentiële stijging van brandstofprijzen of andere onvoorziene omstandigheden die buiten onze invloedssfeer liggen. Dit kan een prijswijziging met zich meebrengen. De reisorganisator kan dit doorbelasten tot uiterlijk 25 dagen vóór vertrek of aanvang landarrangement.
 2. Indien de verhoging meer dan 20% van de reissom bedraagt, heeft de hoofdboeker het recht de reisovereenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de hoofdboeker recht op onverwijlde terugbetaling van de betaalde bedragen. De reisorganisator stelt de hoofdboeker een redelijke termijn waarbinnen de hoofdboeker schriftelijk kenbaar dient te hebben gemaakt of deze de reisovereenkomst beëindigt. Wordt de reisovereenkomst niet binnen de gestelde termijn beëindigd, geldt de prijsverhoging als aanvaard en vervalt het recht op beëindiging.

 

Artikel 13: Verplichtingen reiziger 

 1. De hoofdboeker verstrekt tijdig op verzoek van de reisorganisator alle gegevens over alle reizigers in de groep die van belang kunnen zijn voor het sluiten of uitvoeren van de reisovereenkomst.
 2. De hoofdboeker vermeldt hierbij ook eventuele bijzonderheden over lichamelijke en geestelijke toestand van de reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis.
 3. Als de hoofdboeker in zijn/haar informatieplicht tekortschiet, kan dit tot gevolg hebben dat de reisorganisator één van de reiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de reisorganisator alle hiermee gemoeide kosten aan de hoofdboeker in rekening.
 4. De reizigers dienen zich als een redelijk handelend reiziger te gedragen en zijn verplicht alle aanwijzingen ter bevordering van een goede uitvoering van de lustrumreis van de reisorganisator en zijn partners op te volgen.
 5. Bij niet naleving van aanwijzingen of in het geval een reiziger overlast veroorzaakt, heeft de reisorganisator dan wel zijn partners het recht de reiziger de verdere deelname aan de lustrumreis of reisdienst gedeeltelijk of geheel te ontzeggen. De reiziger heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van gelden. Verdere hierdoor ontstane kosten komen voor rekening en risico van de reiziger.
 6. Alvorens over te gaan tot uitsluiting van deelname wordt de reiziger eerst een mondelinge of schriftelijke waarschuwing gegeven. Een waarschuwing is niet vereist indien dit niet van de reisorganisator of partner gevergd kan worden gegeven de omstandigheden van het geval, waarbij in aanmerking wordt genomen het gedrag van de reiziger, de verwachte kans op verbetering van het gedrag, het effect op de lustrumreis en andere reizigers, het risico op schade en de veiligheid van de reizigers en anderen.
 7. De reiziger is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn gedrag, ongeoorloofde gedragingen en/of nalatigheid te beoordelen naar de maatstaf naar het gedrag van een correcte reiziger, het niet nakomen van de verplichtingen in dit artikel of schade die anderszins aan hem moet worden toegerekend. De reiziger vrijwaart de reisorganisator van aanspraken van bij de lustrumreis betrokken partners of derden voor schade die door de reiziger is veroorzaakt of aan hem moet worden toegerekend.
 8. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken.
 9. Voor schade aan gehuurde accommodatie en vervoer dient de reiziger mogelijk ter plaatse een borgsom te voldoen, bijna altijd door middel van een geldige creditcard, waarop alle schaden en/of vermissingen kunnen worden ingehouden. Deze borgsom wordt ter plaatse terugbetaald indien geen schade zijn voorgekomen. De hoofdboeker is verantwoordelijk voor een geldige creditcard met voldoende limiet.
 10. De reiziger dient uiterlijk 24 uur voor de geplande aanvang van de terugreis het exacte tijdstip van vertrek te verifiëren met de reisorganisator. 

 

Artikel 14: Verplichtingen reisorganisator

 1. De reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten waarop de reisovereenkomst betrekking heeft, ongeacht of deze reisdiensten door de reisorganisator zelf of door een andere partner worden uitgevoerd.
 2. De reisorganisator zal de hoofdboeker informeren over wijzigingen in het reisschema of de reistijden.
 3. De reisorganisator dient de reisovereenkomst uit te voeren overeenkomstig de verwachtingen die de reizigers op grond van de reisovereenkomst en de omstandigheden op de reisbestemmingen redelijkerwijs mocht hebben.
 4. De hoofdboeker stelt de reisorganisator overeenkomstig artikel 14 onverwijld schriftelijk in kennis van een non-conformiteit die de hoofdboeker heeft geconstateerd tijdens de uitvoering van een in de reisovereenkomst opgenomen reisdienst.
 5. De reisorganisator draagt er zorg voor dat de gemelde non-conformiteit wordt verholpen. De non- conformiteit behoeft niet te worden verholpen indien dit onmogelijk is of dit onevenredig hoge kosten met zich meebrengt rekening houdend met de mate van non-conformiteit en de waarde van de betreffende reisdiensten.
 6. Indien de non-conformiteit niet wordt verholpen binnen een door de hoofdboeker gestelde redelijke termijn, heeft de hoofdboeker de mogelijkheid de non-conformiteit zelf te verhelpen en om terugbetaling van de uitgaven te verzoeken, mits redelijk en billijk.
 7. Indien een aanzienlijk deel van de reisdiensten niet kan worden uitgevoerd zoals overeengekomen, zal de reisorganisator een geschikt alternatief aanbieden, zonder bijkomende kosten voor de hoofdboeker. De hoofdboeker heeft recht op prijsverlaging indien het alternatief van lagere kwaliteit is. De hoofdboeker kan het aangeboden alternatief slechts afwijzen indien het niet vergelijkbaar is of de prijsverlaging ontoereikend is.
 8. Indien de non-conformiteit aanzienlijke gevolgen heeft voor de uitvoering van de lustrumreis en de reisorganisator deze niet binnen een door de hoofdboeker gestelde redelijke termijn heeft verholpen, kan de hoofdboeker de reisovereenkomst zonder betaling van annuleringskosten opzeggen. Indien de reisovereenkomst mede het vervoer omvat dan voorziet de reisorganisator bij beëindiging door de hoofdboeker ook in onverwijlde repatriëring van de hoofdboeker met gelijkwaardig vervoer zonder bijkomende kosten.
 9. In geval van beëindiging op grond van het lid 8 of in het geval de reisovereenkomst niet wordt beëindigd en geen alternatieven zijn overeengekomen, heeft de hoofdboeker recht op passende prijsverlaging en passende schadevergoeding.
 10. Indien de hoofdboeker recht heeft op een passende prijsverlaging geldt dit enkel voor de periode waarin sprake was van non-conformiteit. De hoofdboeker heeft in geen geval recht op prijsverlaging voor zover de non-conformiteit is toe te rekenen aan de hoofdboeker of één van de reizigers.

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid

 1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade, diefstal, letsel of een ongeval berokkend aan de reizigers, ongeacht door welke oorzaak of nalatigheid dit zou ontstaan. Aansprakelijkheid van de schade ontstaan door de door de reisorganisatie georganiseerde accommodaties, faciliteiten, voertuigen etc. is eveneens uitgesloten. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor de vertraging en schade geleden door deelnemers als gevolg van mechanische pech, grensoverschrijding, verkeersdrukte, natuurrampen, revolutie, oorlogshandelingen, staking, ziekte of andere oorzaken. Het meenemen van stoffen en/of goederen waarvan het bezit in strijd is met de wetten van de desbetreffende landen waar doorheen gereisd of bezocht worden, is streng verboden en geheel voor eigen risico. De reisorganisator is niet verantwoordelijk voor de ontstane schade en kan hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. Alle gehuurde materialen die via de reisorganisator ter beschikking zijn gesteld zijn de reizigers zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor.
 2. De reisorganisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor acute medische en psychische indicaties en/of verergering van reeds bekende medische en psychische klachten of ziektes. Onder ziekte dient o.a. te worden verstaan een allergische reactie.
 3. De reiziger heeft in geen geval recht op schadevergoeding voor schade die de reiziger oploopt als gevolg van non-conformiteit, voor zover de non-conformiteit is te wijten aan: de reiziger; derden die niet direct bij de uitvoering van de reisovereenkomst zijn betrokken en de non-conformiteit niet kon worden voorzien of voorkomen;  onvermijdbare en buitengewone omstandigheden.
 4.  Iedere aansprakelijkheid van de reisorganisator voor schade is beperkt tot driemaal de reissom, tenzij de schade volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van één van de reizigers of de schade is veroorzaakt door opzettelijk dan wel nalatig handelen van de reisorganisator.
 5. Indien de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor enige schade, waaronder ook schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van één van de reizigers, zal deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt of uitgesloten zijn tot de grenzen die zijn toegestaan volgens de terzake geldende internationale verdragen en/of EU-verordeningen die betrekking hebben op de individuele Reisdiensten.
 6. Indien er aanspraak bestaat op enige vergoeding uit hoofde van een verzekering, zoals zorg-, reis- of annuleringsverzekering, zal de reiziger zulks betrachten. Indien de reiziger uit hoofde van een verzekeringsaanspraak of via derden, niet zijnde de reisorganisator, een (schade)vergoeding ontvangt, mag verwachten of aangeboden krijgt, kan er geen cumulatie van schadevergoeding of prijsverlaging(en) bestaan en kan de reisorganisator deze (schade)vergoedingen verrekenen met de aanspraak van de reiziger op (schade)vergoeding op de reisorganisator.
 7. Iedere aanspraak van de reiziger op vergoeding van schade verjaart twee jaar nadat de lustrumreis heeft plaats gevonden of indien de reis geen doorgang vond twee jaar na de geplande datum van aanvang.
 8. Indien vanwege dezelfde gebeurtenis compensatie of schadevergoeding verschuldigd is uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen, zoals de verordening betreffende rechten van luchtreizigers bij instapweigering, annulering of langdurige vertraging, accumuleert deze compensatie of schadevergoeding niet met de schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze reisovereenkomst. De compensatie of schadevergoeding wordt in mindering gebracht op de door de reisorganisator verschuldigde schadevergoeding of prijsverlaging uit hoofde van deze reisovereenkomst. Voor het bovenstaande maakt het niet uit of de compensatie of schadevergoeding uit hoofde van internationale verdragen of EU-verordeningen door de reisorganisator of een door haar ingeschakelde reisdienstverlener is verschuldigd.

 

Artikel 16: Klachten en problemen

 1. Indien de reiziger meent dat de lustrumreis non-conform wordt uitgevoerd, dient hij deze non-conformiteit onverwijld, maar in ieder geval tijdens de lustrumreis te melden bij de betrokken partner en de reisorganisator zodat deze een oplossing kan vinden. Deze melding moet schriftelijk gedaan worden. De reisorganisator verstuurt de reiziger een bevestiging van de melding via hetzelfde medium.
 2. Alle klachten die volgens de reiziger niet of niet volledig zijn verholpen of gecompenseerd tijdens de lustrumreis, dienen uiterlijk binnen 30 dagen na terugkomst, schriftelijk en met redenen omkleed bij de reisorganisator te zijn ingediend. De reisorganisator is gehouden binnen een maand na ontvangst van de klacht gemotiveerd te reageren.
 3. Het recht op enige (schade)vergoeding vervalt wanneer de klacht inhoudelijk over de reis niet schriftelijk aan de reisorganisatie kenbaar is gemaakt ten tijde van de reis. Overige klachten vervallen uiterlijk 30 dagen na afloop van de reis.
 4. Het niet of niet tijdig klagen overeenkomstig het lid 1 van dit artikel kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele prijsverlaging of schadevergoeding, tenzij de belangen van de reisorganisator door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn. Klachten die na terugkomst niet tijdig zijn ontvangen worden niet in behandeling genomen, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

 

Artikel 17: Hulp en bijstand

 1. De reisorganisator verleent de reizigers onverwijld hulp en bijstand indien reizigers in moeilijkheden verkeert, in het bijzonder door goede informatie te verstrekken over medische diensten, plaatselijke autoriteiten en consulaire bijstand en de reizigers te helpen bij het gebruik van communicatie op afstand en bij het vinden van alternatieve reisarrangementen.
 2. De reisorganisator brengt voor de hulp en bijstand een redelijke vergoeding in rekening indien de moeilijkheden zijn ontstaan door opzet of nalatigheid van de reiziger(s). 

 

Artikel 18: Overige bepalingen

 1. Ondergeschikten, hulppersonen en andere bij de uitvoering van de reisovereenkomst betrokken derden kunnen zich jegens de reiziger beroepen op de bepalingen uit de reisovereenkomst en deze algemene voorwaarden (met inbegrip van de aansprakelijkheidsuitsluitingen).
 2. De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s en voorlichtingsmaterialen uitgegeven onder verantwoordelijkheid van derden. 
 3. Indien dwingend recht aan de geldigheid van een bepaling in deze algemene voorwaarden in de weg staat of indien een bepaling wordt vernietigd, wordt die bepaling geacht te zijn geconverteerd naar een geldige bepaling die qua inhoud en strekking zo dicht mogelijk de oorspronkelijke intentie benadert. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaard worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door de reisorganisator vervangen worden.
 5. Op het aanbod, de reisovereenkomst en de uitvoering van de reisovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.
 6. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd, tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

© ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN AAN LUSTRUM IN AZIË B.V.

Lustrumreis aanvragen: let's go!
Scan the code